VALMENTAVA TYÖNOHJAUS

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

Työnohjaus on työn kehittämisen ja työssä kehittymisen väline. Työnohjauksen avulla ohjattava yksilö tai ryhmä kasvaa ammatillisesti ja vahvistaa omia voimavarojaan. Työnohjaus on aina tavoitteellista toimintaa. Työn sujuvoittamisen myötä työnohjaus edistää työn tuloksellisuutta, työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia.

Työnohjaus on oiva tuki esimerkiksi silloin, kun...

  • Työ on psyykkisesti tai sosiaalisesti kuormittavaa

Oli tilanne mikä tahansa, työnohjauksen mahdollistama pysähtyminen, näkökulman vaihto ja työn jäsentäminen tarjoaa ohjattavalle oivalluksia ja vahvistaa tämän keinoja ratkaista työhön liittyviä haasteita itse. Toteutan työnohjauksen aina asiakkaan tarpeeseen vastaten. Kuitenkin tavoitteena on aina se, että työn olosuhteet ja työn tekemisen tavat auttavat ohjattavia onnistumaan työssään aiempaa paremmin.

Työnohjaus toteutetaan ohjattavien määrän perusteella joko yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena.


Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

- Suomen työnohjaajat STOry


KOHTI INHIMILLISESTI

KESTÄVÄMPÄÄ TYÖELÄMÄÄ

Valmentavana työnohjaajana tehtäväni on auttaa asiakasta itse oivaltamaan ja löytämään ratkaisuja työn haasteisiin. Ohjattava on aktiivinen toimija, joka tuo omat ajatuksensa, kokemuksensa ja tarpeensa työnohjausprosessiin. Tuen asiakkaan kehittymistä haastamalla hänen käsityksiään itsestä ja työstä sekä tukemalla häntä löytämään ja hyödyntämään omat ja työyhteisön voimavarat. Valmentava työote ohjaa asiakasta itse oppimaan uusia toimintamalleja työn sujuvuuden, motivaation ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tapaamisissa keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ohjattavan vaikutusmahdollisuuksista käsin.

Minulle tärkeää on työelämän inhimillisen kestävyyden edistäminen. Työnohjaajana haluan auttaa työpaikkoja kehittämään työtapoja, -olosuhteita, -yhteisöjä ja johtamista niin, että ne lisäävät työntekijöiden työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Toteutan mielelläni yksilö- ja ryhmätyönohjausta esihenkilöille ja organisaation johdolle, joiden tukemisella uskon olevan vaikutusta myös laajemmin työyhteisöihin ja organisaatioihin.

VALMENTAVA TYÖNOHJAUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Teen valmentavia yksilö- ja ryhmätyönohjauksia sekä esihenkilövalmennuksia työpaikoilla. Yksilötyönohjaukset järjestyvät myös etäyhteydellä tai vaikkapa kävelyllä luonnossa. Tapaamisten kesto ja prosessin pituus neuvotellaan aina asiakkaan toiveiden mukaan. Ohjattava tai ohjattavat ovat avainasemassa työnohjauksen tavoitteiden määrittelyssä.

Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai työnantaja. Työnohjausten hinnat neuvotellaan prosessin keston, ryhmäkoon ja asiakkaan muiden toiveiden mukaan. Tällä hetkellä etsin uusia asiakkaita osana koulutustani opiskelijahinnoin. Kysythän tarjousta!